География

Тексты номера одним файлом

География в информационном мире

Дмитрук Ю.М.,  Черлінка В.Р.
ОСОБЛИВОСТІ ТА АКТУАЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ АНАЛІЗУ ГЕОГРАФІЧНИХ РЕСУРСІВ (GRASS)
Лисецкий Ф.Н., Терехин Э.А., Маринина О.А. 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АНТИЧНЫХ АГРОЛАНДШАФТОВ С ПОМОЩЬЮ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ И ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ
Козаченко Т.І., Нагірна В.П.
СТРУКТУРНІ ЗМІНИ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ В УМОВАХ РЕФОРМ
Ковалёв А.П.
ГЕОМИР: КОММУНИКАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ
Карпенко С.А., Стефанович А.Н.
КОНСТРУКТИВНО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ НА УРОВНЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО РАЙОНА
Лычак А.И., Бобра Т.В., Яшенков В.О.
SWAT-МОДЕЛИРОВАНИЕ : ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КРЫМУ
Воронин И.Н., Воронин И.И.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Соцкова Л. М., Смирнов В. О.
ПОДХОДЫ К ИНФОРМАЦИОННО-КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ТРАНСФОРМАЦИИ ВОДНОГО БАЛАНСА КРЫМА
Западнюк С. О.
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ЗА  РІЗНИМИ МЕТОДИКАМИ ОЦІНЮВАННЯ
Зацерковний В.І., Сімакін Ю.С., Сергієнко В.В.
ВИКОРИСТАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ СТВОРЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНОГО WEB-АТЛАСУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Кіптенко В.К.
ІНТЕРНЕТ-БАЛКАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
Киселева Н. В.
ПОЛИТИЧЕСКИЙ АТЛАС СОВРЕМЕННОГО БИКАМЕРАЛИЗМА
Путренко В.В., Терефера О.В.
КАРТОГРАФІЧНИЙ МЕТОД ОЦІНКИ ЕКОЛОГІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ВИКОРИСТАННЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД В УКРАЇНІ
П’яткова А.В.
СТВОРЕННЯ МОДЕЛІ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЕРОЗІЙНО-НЕБЕЗПЕЧНИХ ЗЕМЕЛЬ З ВИКОРИСТАННЯМ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Савицька О.В., Корогода Н.П.
СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ КАРТИ «ПРИРОДНА ОСНОВА ЛАНДШАФТІВ МІСТА КИЄВА»
Свідзінська Д.В.
ОСВІТНІЙ ПОТЕНЦІАЛ ВІДКРИТИХ ГІС (НА ПРИКЛАДІ ВІДКРИТОЇ НАСТІЛЬНОЇ ГІС SAGA)
Холошин И.В., Железняк О.
МЕДИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭПИДЕМИЙ ГРИППА С ПРИМЕНЕНИЕМ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Миронюк Н. В.
СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФУНКЦІОНУВАННЯ БІБЛІОТЕЧНОЇ  МЕРЕЖІ  ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Рекреационная география в 21 веке

Кілінська К.Й., Гриб’юк С.І.
КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ЇХ ВИРІШЕННЯ
Кілінська К. Й.
РЕКРЕАЦІЙНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ, РЕКРЕАЦІЙНА РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТА ЇХ ПРОГНОЗНА ОЦІНКА
Любіцева О.О.
ВІД РЕКРЕАЦІЙНОЇ ГЕОГРАФІЇ – ДО ГЕОГРАФІЇ РЕКРЕАЦІЇ І ТУРИЗМУ
Олиферов А.Н.
СОСТОЯНИЕ КРЫМСКИХ ПЛЯЖЕЙ КАК РЕКРЕАЦИОННОГО РЕСУРСА
Сажнєва Н.М.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНЮВАННЯ  РЕКРЕАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ
Яковенко И.М.
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА КРЫМА – 2020
Андрусяк Н.С.
МЕТОДИКА  КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ВОДНИХ РЕКРЕАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ
Вахрушев И.Б.
ПРИМЕНЕНИЕ КОНТЕНТ-АНАЛИЗА ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ТУРИСТСКОГО ИМИДЖА КРЫМА В РУССКОЯЗЫЧНОМ ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО МАРКЕТИНГА
Война І.М., Мудрак Г.В.
ВИСОТНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ТА РІЗНОМАНІТТЯ РЕКРЕАЦІЙНИХ ЛАНДШАФТІВ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Галух Г.А.
СОВРЕМЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ РЕКРЕАЦИОННОЙ ФУНКЦИИ ТЕРРИТОРИИ БОЛЬШОЙ ЯЛТЫ
Гілецький Й.Р., Депутат М.М.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРОСТОРОВИХ СПІВВІДНОШЕНЬ ВИХІДНИХ ПОНЯТЬ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ГЕОГРАФІЇ
Колотуха О.В.
РЕКРЕАЦІЙНО-СПОРТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ
Коржик В.П.
ДО ПИТАННЯ ДОСТУПНОСТІ ПРИРОДНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ
Логвина Е.В.
ВОЗРОЖДЕНИЕ ВЕЛИКОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ — ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ В ТУРИСТИЧЕСКОМ БИЗНЕСЕ
Лукьяненко Е.А. , Дугаренко И.А.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  СОЗДАНИЯ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫХ ПАСПОРТОВ РЕГИОНОВ КРЫМА
Молодецкий А.Э., Матиешина Л.С., Пышная А.А.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКИХ РЕКРЕАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Сахнова Н.С., Сазонова Г.В.
ЭВОЛЮЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ РЕКРЕАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА ЮЖНОБЕРЕЖНОГО РЕКРЕАЦИОННОГО РАЙОНА КРЫМА
Сажнев М.Л.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЕКРЕАЦИОННОГО ТУРИЗМА В ВЫСОКОУРБАНИЗИРОВАННЫХ ПРИМОРСКИХ РЕГИОНАХ
Шумский В.М.
СОВРЕМЕННЫЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ГЕОГРАФИИ В УСЛОВИЯХ НООСФЕРОЛОГИИ
Карпенко С. А.
ЛОКАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ КАК ГЕОСИСТЕМЫ: ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ
Атаманюк Я. Д.
СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОДЕЛІ  РЕКРЕАЦІЙНИХ СИСТЕМ  РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)
Вороніна Г.
ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ ЕКСКУРСІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Петрина Н. В., Рудая М. А.
ВІДМІННОСТІ У РЕКРЕАЦІЙНОМУ ОСВОЄННІ НАЦІОНАЛЬНИХ ПРИРОДНИХ ПАРКІВ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ
Романів А.С., Романів О.Я.
ТЕРИТОРІАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ УКРАЇНИ
Романів О.Я., Яроменко О.В., Токар О.І.
РОЗВИТОК ІНДУСТРІЇ ЗАСОБІВ РОЗМІЩЕННЯ ТУРИСТІВ В КОНТЕКСТІ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТУРИСТСЬКО-РЕКРЕАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Гуров С.А.
РЕКРЕАЦИОННО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ЦЕН НА ЖИЛЬЕ
Канська В.В.
КОНСТРУКТИВНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ГЕОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГІЧНИХ АНТРОПОГЕННИХ ЗАПОВІДНИХ ОБ’ЄКТІВ ПОДІЛЛЯ
Каширина Е.С.
РЕКРЕАЦИОННОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАНДШАФТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗНИКА РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ «БАЙДАРСКИЙ»(БОЛЬШОЙ СЕВАСТОПОЛЬ, АР КРЫМ)
Мазурець Р.Р.
ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В МЕЖАХ ЄВРОРЕГІОНУ «БУГ» ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Чернова Г.В.
ІНФРАСТРУКТУРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНУ
Чорненька Н. В., Чорненький Я. Я.
ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ПАРКОВИХ ЗОН МІСТ ЯК ОСЕРЕДКІВ КОРОТКОТРИВАЛОГО ВІДПОЧИНКУ
Белик Е.В.
РАЗВИТИЕ КУРОРТНЫХ ЗОН ПРИМОРСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ, КАК ВАРИАНТ ОПТИМИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ РЕГИОНА
Мельничук К. В.
ПАМ’ЯТКИ ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЯК СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ ІСТОРИЧНИХ ЛАНДШАФТІВ
Павлюк С.М.
ПРИРОДНІ РЕСУРСИ – НЕЗАМІННІ СКЛАДОВІ РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТСЬКОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
Панкратенкова Д.О., Безлатня Л.О.
СУЧАСНИЙ СТАН РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ
Пацюк В.С.
АНАЛІЗ РЕСУРСНОЇ БАЗИ КРИВОРІЖЖЯ ЩОДО РОЗВИТКУ ІНДУСТРІАЛЬНОГО ТУРИЗМУ
Левицький О. І.
СОЦІАЛЬНА СФЕРА ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Прокопець В.В.
ЦІННІ ГЕОЛОГІЧНІ ПОСІБНИКИ ДЛЯ ОРГАНІЗАТОРІВ ГЕОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ
Смик О.С.
АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ САНАТОРНО-КУРОРТНОЇ СПРАВИ В ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
Фёдорова И.Л.
ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ИССЛЕДОВАНИЮ ТУРИЗМ
Хрущ Ю.Н.
ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Сведения об авторах